Dołącz do PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie.

W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK.

Następnie trzeba udać się do siedziby oddziału, aby wypełnić deklarację członkowską oraz opłacić składkę.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.

W oddziale koledzy lub koleżanki mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu. Warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający.

Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających wypisaniu legitymacji staniesz się członkiem PTTK.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
 • niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK, co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
 • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,
 • nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
 • uczestniczyć w działalności PTTK,
 • reprezentować godnie imię turysty polskiego,
 • regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK”.

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w bieżącym roku regulują odpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

 

Deklaracja PTTK Oddział w Gdańsku z RODO (pdf., 118 KB)

Translate