Patron

        

          Jerzy Szukalski urodził się 11 maja 1927 r. w Lubawie. W 1947 r. zamieszkał w Gdańsku, gdzie ukończył szkołę średnią. Studia ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra geografii. Na tej uczelni także się doktoryzował w 1963 r. (tytuł pracy doktorskiej: „Geografia fizyczna kompleksowa strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk-Sopot-Gdynia)”.
  Od 1951 r. związał się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a od 1970 r. z Uniwersytetem Gdańskim. Pracę rozpoczął na Wydziale Geografii jako asystent, a po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego uzyskał tytuł docenta. Był dyrektorem Instytutu Geografii oraz kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej na UG. Przez kilka lat przewodniczył Radzie Naukowej Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego. W latach 1975-1980 był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Uczestniczył też w pracach Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, działającej pod auspicjami UNESCO.
  Był autorem wielu rozpraw naukowych, monografii, artykułów i recenzji w większości dotyczących Pomorza. Do ważniejszych prac należą: „Krajobrazy Kaszubskie” (1999), „Żuławy Wiślane” (1974), „Atlas Kociewski”, podręcznik szkolny „Kaszuby”, skrypt „Geografia Trójmiasta” dla studentów UG. Pisał też artykuły do „Jantarowych Szlaków” oraz zamieszczał w tym kwartalniku recenzje książek, albumów i map ukazujących się na rynku księgarskim o tematyce pomorskiej. Były to wnikliwe, rzeczowe oceny tematów przedstawianych przez autorów. Taktownie wskazywał na nieścisłości i błędy merytoryczne zawarte w materiałach nadesłanych do oceny. Recenzował też czasopisma o tematyce pomorskiej wydawane w Niemczech.
  W 1954 r. zapisał się do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Został członkiem i działaczem PTTK Oddziału Gdańskiego, również Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku w latach 1977-1991, Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w latach 1977-1980, a także Prezydium tejże Komisji, a w 1985 r. członkiem Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. Posiadał tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Uczestniczył aktywnie w kolejnych Kongresach Krajoznawstwa Polskiego w Płocku, Opolu, Gnieźnie i Olsztynie. Od 1995 r. był redaktorem naczelnym kwartalnika „Jantarowe Szlaki” wydawanego przez PTTK Oddział Gdański. Godność Członka Honorowego PTTK otrzymał 16 września 2005 r. na XVI Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie. Od 2001 r. aż do swej śmierci był członkiem Zarządu PTTK Oddziału Gdańskiego.
  Jerzy Szukalski za działalność zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia, dyplomy i wyróżnienia, z których wymienić należy: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Medal 50-lecia PTTK, Odznakę Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, Odznakę Honorową„ Za Zasługi dla Gdańska” i inne.
  Jerzy Szukalski jako długoletni nauczyciel akademicki zawsze ciepło i serdecznie odnosił się do studentów i współpracowników. Zyskał sympatię i uznanie jako wieloletni wykładowca na kursach dla kandydatów na przewodników miejskich i terenowych. Był znakomitym uczestnikiem i prowadzącym wiele wypraw turystycznych. Mówił poprawną polszczyzną i tego wymagał od innych.
  Jerzy Szukalski zmarł 5 marca 2012 r. w Gdańsku. Pochowany został obok swojej żony na cmentarzu w Chmielnie, na Kaszubach.
  Był niezwykłą osobowością, skromnym, mądrym człowiekiem, nie zabiegał o popularność. Pozostawił po sobie duży dorobek naukowy i popularnonaukowy, który będzie służył następnym pokoleniom krajoznawców.
  Nadanie PTTK Oddziałowi Gdańskiemu Patrona Honorowego w osobie doc. dr Jerzego Szukalskiego jest zaszczytem i ze wszech miar słuszne.

  Laudacja wygłoszona przez Prezesa Sądu Koleżeńskiego Kol. Edwarda Kandybę na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PTTK Oddziału Gdańskiego w dniu 20 kwietnia 2013 roku obradującym w Gdańsku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Translate