Regulamin

Regulamin
szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych po Trójmieście i Półwyspie Helskim
Edycja 2023/2024

Organizator:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku

 

 1. Podstawą prawną szkolenia jest Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.
 2. Organizatorem szkolenia jest PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, wpisany do rejestru jednostek szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00011/2014.
 3. Kierownikiem szkolenia jest Pan Kazimierz Jaśkiewicz.
 4. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu zdawanego przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Zarządu Głównego PTTK.
 5. Rozpoczęcie szkolenia przewiduje się na przełomie września i października, zakończenie – na przełomie maja i czerwca. Szczegółowe informacje będą podane na stronie Organizatora (www.pttkgdansk.pl). Będzie je można także uzyskać osobiście lub telefonicznie (58 301 60 96).
 6. Szkolenie składa się z 300 godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne; godzina lekcyjna ma 45 minut. Na zajęcia praktyczne i terenowe przeznacza się nie mniej niż 45 proc. ogólnego czasu szkolenia. 
 7. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej w siedzibie Organizatora, a także w obiektach muzealnych i zabytkowych oraz w terenie. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć teoretycznych zdalnie.
 8. Zajęcia z zasady odbywają się w co drugi weekend: w piątki (w godz. 17.00-20.15), soboty (w godz. 8.30-15.05) i niedziele (w godz. 8.30-15.05) według planu sukcesywnie przedstawionego Uczestnikom. W uzasadnionych wypadkach termin i miejsce zajęć mogą zostać zmienione. 
 9. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  – ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  – posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
  – uiszczenie opłaty wpisowej,
  – złożenie kwestionariusza osobowego,
  – pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.
 10. Na pierwszych zajęciach Uczestnik szkolenia otrzymuje stosowną legitymację.
 11. Uczestnicy szkolenia wybierają ze swojego grona starostę/starościnę jako reprezentanta w kontaktach z Organizatorem.
 12. Egzaminy końcowe odbywają się według obowiązujących przepisów PTTK. Potwierdzeniem zdania egzaminu na przewodnika turystycznego PTTK jest Certyfikat. Przewodnicy-członkowie PTTK otrzymują ponadto legitymację – identyfikator.
 13. Termin egzaminów końcowych wyznacza Organizator. Organizator dopełni starań, aby egzaminy były przeprowadzone możliwie szybko po zakończeniu zajęć.
 14. Uczestnik, który nie zdał części egzaminu, może wystąpić o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego po upływie co najmniej 30 dni od dnia, w którym ogłoszono wyniki egzaminu.
 15. W ramach opłaty za szkolenie Organizator zapewnia Uczestnikom jeden komplety egzaminów kończących szkolenie i maksymalnie jeden komplet egzaminów poprawkowych w terminie określonym przez Organizatora, z zaznaczeniem, że brakujące egzaminy można poprawić w ciągu jednego roku od dnia ogłoszenia wyników egzaminu kończącego zajęcia. Po upływie tego terminu nie ma możliwości zdawania poprawek. 
 16.  Uczestnicy szkolenia otrzymują – po jego zakończeniu – odpowiednie zaświadczenie,
  Zaświadczenie to nie jest tożsame i nie zastępuje Certyfikatu o którym mowa w punkcie 12.

Gdańsk, 9 maja 2023 roku

Prezes Oddziału PTTK – Organizatora
Daniel Nazaruk

Kierownik szkolenia
Kazimierz Jaśkiewicz

Translate