Regulamin szkolenia na przewodnika

REGULAMIN

SZKOLENIA  DLA  KANDYDATÓW  NA  PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH  MIEJSKICH  PO  GDAŃSKU, GDYNIA, SOPOCIE ORAZ  STREFIE PODMIEJSKIEJ TRÓJMIASTA
EDYCJA 2022/2023

 

ORGANIZATOR:

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ im. dr. Jerzego Szukalskiego w GDAŃSKU

 

 1. Podstawą prawną szkolenia jest Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK, z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.
 2. Organizatorem szkolenia jest PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, wpisany do rejestru jednostek szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00011/2014.
 3. Kierownikiem szkolenia jest pan Daniel Nazaruk.
 4. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu zdawanego przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Zarządu Głównego PTTK, na przewodnika turystycznego miejskiego po Gdańsku, Gdyni, Sopocie.
 5. Szkolenie składa się z 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; wymiar zajęć określa się w godzinach lekcyjnych, tj. 45 minut.
 6. Zajęcia odbywać się będą w sali wykładowej w siedzibie organizatora, w obiektach muzealnych i zabytkowych oraz w terenie. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia części zajęć teoretycznych zdalnie.
 7. Zajęcia odbywać się będą w piątki (w godz. 17.00-20.15), w soboty (w godz. 08.30-15.55) oraz w niedzielę (w godz. 08.30-15.55); według przedstawionego słuchaczom  planu zajęć.
 8. W  szczególnych wypadkach termin i miejsce zajęć oraz data egzaminów mogą zostać zmienione.
 9. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  1. ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  2. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego
  3. uiszczenie opłaty wpisowej
  4. złożenie kwestionariusza osobowego
  5. pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej
 10. Uczestnik szkolenia otrzymuje na pierwszych zajęciach legitymację słuchacza.
 11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 12. Uczestnik jest zobowiązany do udział w praktykach przewodnickich.
 13. Uczestnik szkolenia ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z trybem wskazanym przez osoby prowadzące zajęcia.
 14. Warunki ukończenia szkolenia:
  1. obecność na zajęciach
  2. odbycie praktykach przewodnickich
  3. uzyskanie zaliczeń z określonych przedmiotów.

15. Organizator w ramach opłaty za szkolenie zapewnia jeden egzamin kończący szkolenie i jeden egzamin poprawkowy w określonych przez  organizatora terminach.

16. Uczestnicy szkolenia, którzy spełnili warunki wymienione w pkt. 14, otrzymują zaświadczenie o ukończenia szkolenia.

17. Uczestnicy szkolenia wybierają ze swego grona starostę/starościnę, jako reprezentanta wobec kierownictwa szkolenia.

18. Uczestnik szkolenia w okresie 1 roku od dnia zakończenia zajęć wynikających z planu zajęć zobowiązany jest do uzupełnienia  brakujących zaliczeń i egzaminów.
Po upływie tego terminu Uczestnik szkolenia w celu ukończenia szkolenia musi podjąć kształcenie od początku, wnosząc opłatę zgodnie z obowiązującą wysokością.

 

Gdańsk, 11 października 2022 roku

Kierownik szkolenia                         Z-ca Kierownika szkolenia

Daniel Nazaruk                                Kazimierz Jaśkiewicz

Translate