Regulamin

Regulamin
szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych po Trójmieście i Półwyspie Helskim
Edycja 2024/2025

Organizator:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku

 

 1. Podstawą prawną szkolenia jest Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.
 2. Organizatorem szkolenia (zwanym dalej Organizatorem) jest PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, wpisany do rejestru jednostek szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00011/2014.
 3. Partnerem wydarzenia jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku.
 4. Kierownikiem szkolenia jest pan Kazimierz Jaśkiewicz.
 5. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Uczestników do egzaminu zdawanego przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Zarządu Głównego PTTK.
 6. Rozpoczęcie szkolenia przewiduje się na przełomie września i października 2024 r., zakończenie – na przełomie maja i czerwca 2025 r. Szczegółowe informacje są podane na stronie Organizatora (https://pttkgdansk.pl/), można je także uzyskać osobiście lub telefonicznie (58 301 60 96).
 7. Szkolenie składa się z 301 godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne; godzina lekcyjna ma 45 minut. Na zajęcia praktyczne i terenowe przeznacza się nie mniej niż 45 proc. ogólnego czasu szkolenia. 
 8. Zajęcia odbywają się w sali wykładowej w siedzibie Organizatora (wykłady i ćwiczenia), a także w obiektach muzealnych i zabytkowych oraz w terenie. W uzasadnionych wypadkach zajęcia teoretyczne mogą być przeprowadzane zdalnie.
 9. Zajęcia z zasady odbywają się w co drugi weekend: w piątki (w godz. 17.00-19.25) oraz w soboty i niedziele (w godz. 8.30-15.25) według planu sukcesywnie przedstawionego Uczestnikom. W uzasadnionych wypadkach Organizator ma prawo zmiany zaplanowanego termin i/lub miejsca przeprowadzania zajęć.
 10. W trakcie zajęć w siedzibie Organizatora Uczestnicy szkolenia mają zapewniony bezpłatny poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów.
 11. Na pierwszych zajęciach Uczestnik szkolenia otrzymuje legitymację umożliwiającą m.in. bezpłatny wstęp do wybranych muzeów.
 12. Uczestnicy szkolenia wybierają ze swego grona starostę/starościnę, jako reprezentanta w kontaktach z Organizatorem.
 13. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  – ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  – co najmniej średnie wykształcenie,
  – uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
  – złożenie kwestionariusza osobowego,
  – akceptacja Uczestnika po rozmowie kwalifikacyjnej,
  – uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 14. Kandydat na Uczestnika szkolenia może bezkosztowo zrezygnować z tego uczestnictwa do momentu wręczenia mu tzw. pakietu powitalnego w trakcie Inauguracji szkolenia, z zaznaczeniem, że opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Organizatora opłaty wpisowej oraz opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 15. Egzaminy końcowe odbywają się według obowiązujących przepisów PTTK. Potwierdzeniem zdania egzaminu na przewodnika turystycznego PTTK jest Certyfikat, a członkowie PTTK otrzymują ponadto legitymację – identyfikator Przewodnika.
 16. Termin egzaminów końcowych wyznacza Organizator. Organizator dopełni starań, aby egzaminy były przeprowadzone możliwie szybko po zakończeniu zajęć.
 17. Uczestnik, który nie zdał lub opuścił któryś z egzaminów, może wystąpić o dopuszczenie do odpowiedniego egzaminu poprawkowego po upływie co najmniej 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, ale nie później niż do 30 czerwca 2026 r.
 18. Egzaminy końcowe są objęte opłatą za uczestnictwo w szkoleniu. Opłata ta obejmuje także maksymalnie jeden komplet egzaminów poprawkowych. 
 19.  Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie to nie jest tożsame i nie zastępuje Certyfikatu, o którym mowa w punkcie 15.

Gdańsk, 9 stycznia 2024 r.

Prezes Oddziału PTTK
Daniel Nazaruk

Kierownik szkolenia
Kazimierz Jaśkiewicz

Translate