Odznaka Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego”

REGULAMIN
TURYSTYCZNEJ ODZNAKI ŻÓŁTEGO SZLAKU „TRÓJMIEJSKIEGO”

I. Postanowienia ogólne

1. Turystyczna Odznaka Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, uchwałą zarządu w lutym 1976 r. na wniosek Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki”.

2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację turystyki pieszej w obrębie Trójmiasta oraz zachęcenie do przebycia pieszo żółtego szlaku „Trójmiejskiego” wpisanego do ewidencji szlaków pod pozycją GD 1206 y.

3. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. Warunki zdobywania odznaki

1. Odznakę może zdobywać każdy turysta pieszy bez względu na wiek, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

2. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie pieszo znakowanego kolorem żółtym, szlaku pieszego „Trójmiejskiego” na trasie: Gdańsk PKS – Złota Karczma – Gołębiewo – Krykulec – Gdynia PKP w dowolnym kierunku oraz z dowolnym podziałem na odcinki dziennych marszrut.

3. Udokumentowanie przebycia szlaku następuje na tych samych zasadach co przebycie tras przy zdobywaniu Odznaki Turystyki Pieszej, a więc przede wszystkim przez wpisanie wycieczki do Książeczki wycieczek Pieszych i potwierdzenie przez Przodownika Turystyki Pieszej.

III. Weryfikacja

1. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej przy Klubie Turystów Pieszych „Bąbelki”, do którego należy składać książeczki.

2. Książeczki OTP można również składać do weryfikacji w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

3. Odznakę zakupić można w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK na podstawie zapisu weryfikacyjnego w Książeczce Wycieczek Pieszych.

4. Przebycie szlaku można zaliczyć także do Odznaki Turystyki Pieszej.

IV. Postanowienia końcowe

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Gdańskiego PTTK.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r. zatwierdzony uchwałą nr 34/99 Plenum Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK z dnia 25 sierpnia 1999 r.
Anuluje się poprzednio wydane regulaminy.

 

Do pobrania: Regulamin Turystycznej Odznaki Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego” (pdf, 55 KB)

Translate