Regulamin
53. Centralnego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK

Gdańsk, 17-19 maja 2024 r.
impreza KTM nr 1/2024

 

Cel Zlotu:
– integracja środowiska turystyki motorowej,
– oddanie hołdu żołnierzom, pocztowcom i mieszkańcom Gdańska,
– poznanie piękna miast Gdańsk,
– propagowanie zasad bezpieczeństwa w turystyce motorowej,
– pamięć o naszej historii,
– wymiana doświadczeń Przodowników Turystyki Motorowej PTTK,
– poszerzenie kadry Przodowników Turystyki Motorowej PTTK,
– rekreacja, wypoczynek i krajoznawstwo,
– realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”.

 

Organizatorzy Zlotu
z inicjatywy Komisja Turystyki Motorowej Zarząd Główny PTTK:

 • PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku,
  ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, tel. 58 301 60 96, e-mail: zarzad@pttk-gdansk.pl,
 • Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” przy PTTK Oddziale w Gdańsku,
 • Koło PTTK „Fregata” przy Morskim Oddziale Straży Granicznej,
 • Koło PTTK De-Ptaki przy PTTK Oddziale w Gdańsku.

 

Komitet organizacyjny:
– Komandor Zlotu – Marek Włodarczyk (PTM- 3750),
– Wicekomandor – Janusz Urbański (PTM – 3780),
– Wicekomandor ds. Organizacyjnych – Daniel Nazaruk (OT – 19/05/Sł),
– Kwatermistrz – Marek Grabowski (OT – 15/2023/Gd),
– Przewodnik Główny – Sebastian Moś (343/XI/2019, OT -22/2023/Gd).

 

Warunki uczestnictwa:

 • Zlot ma formę otwartą. W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy PTTK i Przewodnicy PTTK oraz zrzeszeni członkowie w PTTK wraz z rodzinami.
 • Posiadanie legitymacji PTTK z opłaconą składką członkowska za rok 2024. Osoby nie będące członkami PTTK, mają obowiązek opłacić ubezpieczenie od NNW na czas trwania Zlotu we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów w miejscu zakwaterowania, zniszczone mienie przez uczestników Zlotu.
 • Wszyscy uczestnicy Zlotu są zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu oznaczeń zlotu.

 

Zgłoszenia uczestników i rezerwacja miejsc:

Zgłoszenia imienne uczestników na 53. Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK należy przesyłać na załączonej do niniejszego Regulaminu Karcie Zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia wpisowego (ksero dowodu wpłaty) do dnia 15 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem:

 • poczty na adres:

Marek Włodarczyk
ul. Bohaterów Monte Cassino 11
83-000 Pruszcz Gdański

 • osobiście:

Marek Włodarczyk
ul. Bohaterów Monte Cassino 11
83-000 Pruszcz Gdański
od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00-20.00

 • e-mailem:

marekgd1@gazeta.pl

 

Wpisowe:

Wpisowe od jednej osoby za cały pobyt na Zlocie wynosi 345 zł, które należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2024 r. na konto:

Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
37 1600 1462 0006 1011 8729 2041
BNP Paribas

z dopiskiem „53. Zlot KTM Gdańsk 2024 r., imię i nazwisko uczestnika” (lub zamiast imienia i nazwiska nazwę klubu/koła + cyfra informująca o ilości osób zgodnej z kartą zgłoszenia).

Podczas Zlotu odbędzie się egzamin na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Zgłoszenia należy składać do sekretarza Komisji na adres: marekgd1@gazeta.pl zgodnie z procedurą określoną na stronie internetowej KTM ZG PTTK.

Dodatkowych informacji dotyczących Zlotu udzielają:

kol. Janusz Urbański
tel. 513 195 000,
e-mail: john997@wp.eu

i

kol. Marek Włodarczyk
tel. 607 44 89 32
e-mail: marekgd1@gazeta.pl

 

UWAGA BARDZO WAŻNE !!!

 • Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób.
 • Zakwaterowanie jest uzależnione od wcześniejszego opłacenia należności za udział
  w Zlocie.
 • Potwierdzenie przyjęcia na Zlot zostanie przekazane uczestnikowi telefonicznie lub drogą internetową po zaksięgowaniu wpłaconej należności. W razie uzyskania
  negatywnej informacji dla niedoszłego uczestnika Zlotu, pieniądze zostaną zwrócone
  na wskazane konto.
 • W razie nieprzybycia na Zlot osoby „zakwalifikowanej”, Komitet Organizacyjny nie zwraca kosztów poniesionych przez tę osobę /kwota wpłacona za udział nie podlega zwrotowi/.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 15 kwietnia 2024 r. wpisowe nie będzie zwracane. W przypadku potwierdzonej, zaleconej przez lekarza kwarantanny lub izolacji uczestnika spowodowanej chorobą (Covid) możliwy jest zwrot wpłaconej kwoty z wyłączeniem kosztów poniesionych przez organizatorów.
 • Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania uczestników Zlotu w terminie 16-17 maja 2024 r i 19-20 maja 2024 r na zasadach i cenniku obowiązującym w miejscu zakwaterowania. O wcześniejszym przyjeździe i rezerwacji w SSM Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel. 58 520 68 51 należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem/pracownikiem Schroniska.

 

Miejsce zakwaterowania:

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
tel./fax. 58 520-68-51

Na terenie schroniska znajduje się parking na pojazdy osobowe, który jest bezpłatny.

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
2 noclegi,
– 2 śniadania,
– 1 obiadokolację,
– 1 obiad,
– 1 kolację uroczysta i/lub kiełbasę na ognisko lub inny rodzaj mięsa,
– grochówkę,
– pamiątkową odznakę Rajdu,
– odcisk pieczęci zlotu i/lub tzw. wlepkę (potwierdzenie udziału w książeczce MOT w części ogólnej),
– wejście do Muzeum II Wojny Światowej,
– wejście do Europejskiego Centrum Solidarności,
– obsługę przewodnicką i programową,
– materiały reklamowe i promujące miasto Gdańsk,
– niespodzianki.

 

Termin Zlotu:
17-19 maja 2024 r.

 

Nagrody:

Nagrody będą ufundowane przez Organizatorów Zlotu oraz sponsorów (np. w formie pucharów i/lub dyplomów i/lub upominków rzeczowych). Zasady klasyfikacji i regulaminy podane zostaną na miejscu spotkania.

 

Postanowienia końcowe:

Zlot nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji, jest
imprezą non-profit organizowany jest na zasadach wolontariatu, w ramach działalności statutowej PTTK i zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W czasie Zlotu wszyscy jego uczestnicy powinni przestrzegać:
– regulaminu Zlotu,
– poleceń i decyzji organizatorów Zlotu,
– ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
– regulaminu miejsca zakwaterowania,
– regulaminów obiektów zwiedzanych,
– przestrzegania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie Zlotu na trasach pieszych, motorowych i w bazie Zlotu. Odpowiedzialność ponoszą indywidualni turyści.

Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W trakcie Zlotu zostanie przeprowadzony egzamin dla zgłoszonych kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej.

Podczas Zlotu będą potwierdzane książeczki MOT i/lub książeczki GOT po uprzedniej weryfikacji.

Podczas Zlotu będzie można zweryfikować książeczki MOT, w celu uzyskania odznaki turystyki kwalifikowanej (do małej złotej).

Podczas Zlotu będzie można zweryfikować książeczki GOT, w celu uzyskania odznaki turystyki kwalifikowanej.

O zmianach w programie zlotu i w sprawach spornych decyduje Organizator. Od jego decyzji nie ma odwołania.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Organizator Zlotu.
 • Dane osobowe, będą przetwarzane w celu prawidłowej ewidencji uczestnictwa i zakwaterowania w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportów Szkolnego, al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk – na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Powyższe pouczenie każdy uczestnik zlotu otrzyma do zapoznania i osobistego podpisania z chwilą przybycia na Zlot. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach organizacyjnych Zlotu jest równoznaczne z BRAKIEM ZGODY DO UDZIAŁU W ZLOCIE i/lub skreśleniem z listy uczestników bez zwrotu wpisowego.

Zgłoszenie się na Zlot jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Komitet Organizacyjny 53. Centralnego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK na potrzeby organizacji Zlotu i jego rozliczenie.

 

Program Zlotu

17 maja 2024 r. (piątek)
do godz. 17.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu w miejscu zakwaterowania
godz. 17.15 – obiadokolacja
godz. 18.00 – przemieszczenie się do budynku dawnego Gimnazjum Polskiego należącego do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1, gdzie w sali Niebo Polskie odbędzie się przywitanie uczestników i otwarcie Zlotu
po powrocie Narada Przodowników Turystyki Motorowej, Narada TZW oraz egzamin dla zgłoszonych kandydatów na PTM.
Spotkania turystyczne, wymiana doświadczeń, integracja

18 maja 2024 r. (sobota)
godz. 7.30 – śniadanie
godz. 9.00 – spotkanie z przewodnikami i podział na dwie grupy. Udanie się do Muzeum II Wojny Światowej
godz. 9.30 – zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej
godz. 12.00 – spacer wraz z przewodnikiem po starym mieście Gdańsku, w tym czas wolny (w zależności od potrzeb)
godz. 14.00 – obiad
godz. 15.00 – zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności
godz. 18.00 – ognisko z niespodzianką
Spotkania turystyczne, wymiana doświadczeń, integracja.

19 maja 2024 r. (niedziela)
godz. 8.00 – śniadanie
godz. 10.00 – wykwaterowanie i udanie się na Westerplatte
godz. 12.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Westerplatte
Oficjalne zakończenie Zlotu (Wręczenie pucharów, wręczenie odznak, wyróżnień oraz dyplomów, odebranie przysięgi i wręczenie insygnia nowo mianowanym Przodownikom TM)
godz. 13.00 – wojskowa grochówka

 

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa (doc., 91.5 KB)

 

 
 
Impreza realizowana jest przy wsparciu Miasta Gdańska.
 
 
Impreza realizowana jest przy wsparciu Zarządu Głównego PTTK.
Translate